Hoitosuunnitelma ja hoitovastuu

Hoidon pirstaleisuus osana palvelujen pirstaleisuutta

Hoidon koordinointi ja hoitovastuu

Perheiden esille nostamaa

Lähteet ja lisätietoa

Anna palautetta ja kommentoi sivua

Hoidon pirstaleisuus osana palvelujen pirstaleisuutta

Minua kuullaan -hankkeen yhteiskehittämisessä nousi esiin, että monisairaiden lasten perheillä suuri osa palveluiden käytön aiheuttamasta kuormituksesta liittyi lapsen pirstaleiseen ja koordinoimattomaan terveyden- ja sairaanhoitoon. 

Kaikki paljon palveluja tarvitsevista lapsista eivät ole monisairaita. Osa kuitenkin on, ja heillä terveyden- ja sairaanhoitopalvelut voivat muodostaa suuren osan lapsen palveluiden kokonaisuudesta. 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa monisairaalla potilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on vähintään kaksi pitkäaikaista sairautta, vammaa tai toiminnanvajausta. (Duodecim 2021)

Kuvassa luetellaan erään 9-vuotiaan vammaisen lapsen palveluja, joita on hyvin paljon. Mm. useita terveydenhoidon, kuntoutuksen, sosiaalihuollon, koulun palveluja.
9-vuotiaan vammaisen lapsen ja perheen palveluja.

Hoidon koordinointi ja hoitovastuu

Koordinaation tarpeeseen on paljon kiinnitetty huomiota Sote-uudistuksessa (mm. Hujala ja Lammintakanen 2018). Paljon sote-palveluja tarvitsevien erityslapsiperheiden palvelun keskeiset tekijät ovat palvelujen suunnitelmallisuus, kokonaisvaltaisuus, koordinointi, oikea-aikaisuus, joustavuus ja jatkuvuus – sekä ajallisesti että yli professio- ja organisaatiorajojen. Moniammatillinen yhteistyö ja eri toimijoiden yhteistyön koordinointi yli palveluntuottajarajojen ovat keskiössä näiden mahdollistamiseksi. Näiden lisäksi olennaista on, että arjen jokapäiväiset palvelut ovat lähellä ja että perheelle on nimettynä tietty, mieluiten tuttu ja pysyvä yhteys- ja tukihenkilö, jonka puoleen hän voi tarvittaessa kääntyä ongelmissaan. 

Monisairaan lapsen hoidon koordinointi ja hoitovastuu ovat erittäin tärkeitä kehittämisen aiheita tuleville SOTE-keskuksille.

Samalla tavalla kuin muidenkin palveluiden, myös terveyden- ja sairaanhoidon kokonaisuuden koordinaatio tulee järjestää kuntoon. Lapsen terveyden- ja sairaanhoidon koordinaatiovastuu - hoitovastuu - ei saa jäädä vanhempien harteille.

Terveydenhoitolaki velvoittaa tekemään tarvittaessa hoitosuunnitelman (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) 4a §; Terveydenhuoltolaki (2010/1326), 24 §).

Hoitosuunnitelma on osa lapsen palvelujen kokonaisuutta. Palvelujen kokonaisuus hahmotetaan asiakassuunnitelmaan / palvelusuunnitelmaan, jonka laatimisesta vastaa sosiaalitoimi. Palvelusuunnitelmaan kirjataan, kuka on vastuussa hoitosuunnitelman tekemisestä. Lue lisää palvelusuunnitelmasta, linkki

Yli 18-vuotiaiden monisairaiden potilaiden hoitoon on laadittu Käypä hoito -suositus (2021), jonka tarkoituksena on näkökulman laajentaminen yksittäisten sairauksien hoitamisesta potilaan kokonaistilanteen hyvään hoitoon ja kannustaa suunnitelmallisuuteen ja moniammatilliseen yhteistyöhön monisairaiden potilaiden hoidossa. (Duodecim 2021)

Myös monisairaiden lasten hoidossa on tärkeää ottaa huomioon jatkuvuus ja kokonaistilanne. Hoidon tulee olla suunnitelmallista ja moniammatillista. (Vrt. yli 18-vuotiaiden monisairaiden potilaiden Käypä hoito -suositus).

”Tukea lapsen ongelmiin, kuntoutusta tai edes säännöllisen hoitokontaktin. Nyt käytettävissä vain ylikuormitettu koululääkäri.”

- erityislapsiperheen vanhempi -

Perheiden esille nostamaa

Minua kuullaan -hankkeen yhteiskehittämisen yhteydessä kävi ilmi, että monisairaiden lasten perheillä suuri osa palveluiden käyttämisestä aiheutuvasta kuormituksesta liittyi lapsen sairaanhoitopalveluihin. 

Havainto on hyvin tärkeä. 

Sairaanhoidon kanssa on saattanut käydä samalla tavalla kuin muidenkin palveluiden. Lapsen ja perheen ympärille on pikku hiljaa kerääntynyt suuri joukko tahoja, joiden kanssa perhe asioi lapsen ja perheen asioissa. Palveluita saattaa olla paljon, mutta kokonaiskuva jää sekavaksi, eikä palvelukokonaisuuden tarkoituksenmukaisuuskaan ole välttämättä selvillä. Tätä tilannetta perheet nimittävät usein palveluviidakoksi. Jos palveluiden kokonaisuutta ei ole hahmotettu, jää koordinointi perheen tehtäväksi – ja siitä aiheutuva metatyön määrä on valtava.

Toisaalta perheet saattavat kokea, että lapsi ei saa tarvitsemiaan sairaanhoitopalveluita. Yhteistä näissä tilanteissa on kokemus siitä, että kukaan ei ota vastuuta lapsen sairaanhoidosta.

Monisairaiden lasten perheet nostivat esille sairaanhoitoa koskien:

 • Monisairaan lapsen sairaanhoitopalvelujen käyttäminen aiheuttaa vanhemmille paljon metatyötä, kuten
  • tiedon etsimistä
  • lääkärin etsimistä
  • aikataulujen sovittamista
  • tiedon välittäjänä toimimista lapsen kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden välillä
 • Perheet kokivat, että kukaan ei ota vastuuta lapsen sairaanhoidosta
  • Perheet toivovat vastuulääkäriä, joka vastaa lapsen hoidon koordinoinnista
  • Osalla lapsia oli kontakti kuntoutusta suunnittelevaan tahoon, mutta sairaanhoito ei kuulunut sen tehtäviin (osalla ei ollut tietoa siitä, mikä taho tekee seuraavan kuntoutussuunnitelman).
 • Kun lapsi siirtyy lasten sairaanhoidosta aikuisten puolelle
  • Perheet kokevat joutuvansa entistä enemmän koordinoimaan nuoren sairaanhoitoa
  • Nuori saattaa jäädä ilman tarvitsemiaan hoitokontakteja.


Kuvassa luetellaan erään 18-vuotiaan vammaisen nuoren ja hänen perheensä palveluja, joita on hyvin paljon. Mm. useita terveydenhoidon, kuntoutuksen, sosiaalihuollon, koulun palveluja.
18-vuotiaan vammaisen nuoren ja perheen palveluja.

Lähteet

Minua kuullaan -hankkeen yhteiskehittämisen työpajat ja kyselyt 2018-2020

Monisairas potilas. Käypä hoito -suositus 16.3.2021. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021. Saatavilla verkkojulkaisuna tästä linkistä

Sote-uudistus

 • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022: Ohjelma ja hankeopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:3. (linkki julkaisuun) http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162004
 • Hujala A ja Lammintakanen J. Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 12. Kuopio, 2018. (linkki julkaisuun)

Lait


Anna palautetta

Kerro mielipiteesi sivusta "Hoitosuunnitelma". Onko sivulla mielestäsi korjattavaa tai puuttuuko jotain tärkeää? Kiitos kommentistasi jo etukäteen! Jos haluat vastauksen, kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.