Varhaiskasvatus ja koulu

Kasvun tuen kokonaisuus

Varhaiskasvatusta / oppimista suunnitellessa tärkeää huomioida

Lähteet ja lisätietoa

Anna palautetta ja kommentoi sivua

Kasvun, kehittymisen ja oppimisen tuen ja kuntoutuksen kokonaisuus

Varhaiskasvatus ja koulu ovat lapsen tärkeitä kehitysympäristöjä, joissa tarvittaessa laaditaan lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatuksen tai oppimisen suunnitelma. Suunnitelmaan sisältyvät myös oppimiseen tarvittavat tukitoimet, esimerkiksi yksilöllinen tuki ja tarvittavat apuvälineet. 

Kun lapsi saa kuntoutusta, tulee oppimisen ja kuntoutuksen suunnitelmien tavoitteiden olla yhdensuuntaiset ja palvelut yhteensovitettuja. Yhteisesti sovitaan, miten kuntoutus suunnitellaan tukemaan oppimista ja miten kuntoutusta toteutetaan päiväkoti- tai kouluympäristössä.

Varhaiskasvatuksella ja koululla on hyvin tärkeä rooli erityistä tukea tarvitsevan lapsen elämässä myös siksi, että monella erityistä tukea tarvitsevista lapsista sosiaalinen kanssakäyminen ikätovereiden kanssa tapahtuu suurelta osin ellei ainostaan päiväkodissa tai koulussa. 

Varhaiskasvatusta / oppimista suunnitellessa tärkeää huomioida 

 • Tilojen esteettömyys
  • Fyysinen esteettömyys
  • Aistiesteettömyys
 • Yksilöllisten tukitoimien tarve, kuten
  • Yksilöllinen oppimisen tuki
  • Kommunikaation tuki
  • Tuki sosiaaliseen kanssakäymiseen
  • Avustaminen (esim. ruokailu- ja wc-tilanteissa)
  • Apuvälineet, kuten kommunikaation apuvälineet, liikkumisen apuvälineet
 • Osallistumisen tuen tarve
  • Tuki oppituntien ulkopuolisena aikana, kuten
   • välitunnilla, ruokatunnilla
   • siirtymisiin
   • retkillä
   • juhlissa
   • leirikoulussa
  • Mahdollistetaan oppilaan osallistuminen siihen, mitä muutkin tekevät, esimerkiksi koululiikuntaan ja leirikouluun.
  • Harrastustoiminta Harrastusstrategian mukaisesti (OKM 2019)
   • Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdolli-
    suus harrastukseen koulussa järjestettävän harrastustoiminnan kautta
   • Koululla myös kykyä ohjata lasten ja nuorten harrastamista koulun ulkopuolelle 
 • Varhaiskasvatuksen / koulun yhteistyö muiden lapsen kanssa toimivien ammattihenkilöiden kanssa
  • Kuntoutuksen ja kasvatuksen/oppimisen yhteensovittaminen. Yhteisesti sovitaan, miten kuntoutus suunnitellaan tukemaan oppimista ja miten kuntoutusta toteutetaan päiväkoti- tai kouluympäristössä.
  • Osaamisen tuki. Miten ja mistä varhaiskasvatuksen ja koulun ammattihenkilöt voivat saada tarvitsemaansa tukea erityistä tukea tarvitsevan lapsen yksilöllisissä asioissa.
 • Koulumatkojen järjestäminen
 • Aamu- ja iltapäivähoito
  • Yksilöllinen tuki aamu- ja iltapäivähoidon aikana
 • Jatkuvuus ja ennakointi
  • Tukitoimet suunnitellaan riittävän pitkälle ajanjaksolle.
  • Nivelvaiheiden ennakoiminen ja niihin varautuminen. Esimerkiksi siirtyminen varhaiskasvatuksesta kouluun, mitä koulun päättymisen jälkeen.

”Lapsen tukitoimien pysyvyys esim. koulupolulla. On perheelle todella raskasta elää lukukausi kerrallaan ja aina pelätä tukitoimien ja järjestelyjen puolesta, miten jatkossa toimitaan.”

- Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempi

Lähteitä ja lisätietoa

Minua kuullaan -hankkeen yhteiskehittämisen työpajat ja kyselyt 2018-2020

Harrastamisen strategia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7 Verkkojulkaisu (linkki)

Oppimisen tukipilarit: Miten varmistetaan oppimiselle ja koulunkäynnille riittävä tuki? 2017. Opetusalan 
ammattijärjestö OAJ:n ehdotukset oppimisen ja koulunkäynnin tuen parantamiseksi. Verkkojulkaisu (linkki)

Perusopetuslaki 628/1998 (linkki)

Tero S, Honkala S, Weckroth M. ”Kun lapsi oli pieni, isä kuljetti häntä rinkassa.” Vaikeasti vammaisten lasten osallisuus ja 
osallistuminen. Teoksessa Pekkarinen E, Schalin A (toim). Vammaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4 Verkkojulkaisu (linkki)

Teräväinen, S. & Tuisku-Lehto, S. 2020. “Hei sinä siellä, tule leikkimään!” Raportti Minua kuullaan -hankkeen 
Vammaisfoorumin koulukyselyn toteutuksesta 2020 ja Kohdataan, kuunnellaan ja kehitetään - osallistavan 
havainnointijakson mallin kehittämisestä. Verkkojulkaisu (linkki)  

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden. Tarkistuslista avuksesi. 2014. Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, Autismi- ja Aspergerliitto ry & Suomen erityisherkät ry. Verkkojulkaisu (linkki)

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus. 2021. Opetushallitus. Verkkojulkaisu (linkki)

Valjakka, S., Engblom, J., Krokfors, Y., Kuoppala, M., Latva-Nikkola, A., Meriläinen, J., Mustonen, S., Nyman, 
S., Salisma, T., Selin-Grönlund, P., Vataja, P. ja Voltti, K. ”Äiti on mun avustaja.” Vammaisfoorumin 
ja Ihmisoikeuskeskuksen kyselyn tuloksia. Vammaiset lapset ja nuoret. 2019 Verkkojulkaisu (linkki)

Valjakka S, Krokfors Y, Meriläinen J, Vesala HT. Toteutuuko vammaisten lasten oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen? Teoksessa Pekkarinen E, Schalin A (toim). Vammaisuus ja lapsen oikeudet. Lapsen elämää vamman kanssa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:4 Verkkojulkaisu (linkki)

Anna palautetta

Kerro mielipiteesi sivusta "Varhaiskasvatus ja koulu". Onko sivulla mielestäsi korjattavaa tai puuttuuko jotain tärkeää? Kiitos kommentistasi jo etukäteen! Jos haluat vastauksen, kirjoita alle sähköpostiosoitteesi.