Green care ja eläinavusteinen terapia

Mitä on Green Care?

 

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. 

Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia  ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, maatilojen kuntouttava toiminta sekä ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.  

 

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

 

Kenelle luontoavusteisuus soveltuu?

 • Asiakkaille, joille keskustelun rinnalle haetaan toiminnallisuutta tai yhteisöllisiä kokemuksia. Luontoavusteisten menetelmien toimivuudesta on hyviä kokemuksia kaikkien ikäryhmien ja monenlaisten kuntoutujaryhmien parissa. Green Care toimintaan on kehitetty myös monia sovelluksia erilaisia toimintarajoitteita omaaville ihmisille.
   
 • Asiakkaille, joilla kuntoutumiseen liittyy motivaation ongelmia tai tarvetta uudenlaisten ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen. Uuden oppiminen ja työtaitojen harjoittelu mahdollistuu usein luontoympäristössä, jossa tarjolla on monentasoisia tehtäviä. Käytännön tuomat kokemukset voidaan ottaa keskusteluun ja käydä yhteisesti läpi niiden merkitystä.   
   
 • Laitosympäristöissä luontoon liittyvät aktiviteetit tuovat normaalin arkielämän tunnetta ja antavat osallisuuden ja voimaantumisen mahdollisuuksia.

Lähde: Greencare Finland

 

Eläinavusteinen toiminta

 

Eläinavusteinen terapia 

Eläinavusteisesta terapiasta (Animal Assisted Therapy, AAT) on kysymys silloin, kun terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläimiä työssään apuna. Hoidettavalla on diagnoosi, hoidolla on tavoite ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti. 

Eläimen mukaantulo muuttaa kuntoutustilannetta monella tavoin. Puhumisen ohella voidaan hyödyntää toiminnan ja siihen liittyvien elämysten kautta tapahtuvaa oppimista. Eläimen kanssa työskenneltäessä on mahdollista saada esille myös sellaista tunnetason tietoa, jolle ei vielä ole sanallista ilmaisua. Eläimen reagoidessa näihin asia voidaan terapeutin tuella ottaa tietoisen työstämisen pariin.

 

Eläinavusteinen toiminta

Eläinavusteista toimintaa (Animal Assisted Activity, AAA) on Suomessa muun muassa ystävä- ja kaverikoirien toiminta. Eläinvierailujen avulla käydään esim. laitoksissa piristämässä asukkaiden arkea.  Eläinavusteisessa toiminnassa voi olla mukana erilaisia eläimia: esimerkiksi koiria, kissoja, lampaita, kanoja ja alpakoita. Eläinavusteinen toiminta parantaa ihmisten hyvinvointia, antaa virikkeitä ja nostaa elämänlaatua. 

 • Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea. Esimerkiksi lasten sairaalakokemuksia on voitu helpottaa ottamalla käyttöön eläinten luontaiset kyvyt elämänilon ja hyvänmielen tuojina.
   
 • Rauhoittumista tukee eläinsuhteiden luotettavuus. Eläimen tarjoama lohtu ja läheisyys ovat jatkuvasti saatavilla. Niihin voi turvautua silloinkin, kun ihmissuhteissa on vaikeuksia.  
   
 • Kommunikaatiota helpottaa osaltaan sanojen puuttuminen. Vuorovaikutus tapahtuu ruumiinkielellä, joka on sanallista vuorovaikutusta aidompaa ja suorempaa. Eläin ei myöskään arvioi ja luokittele ihmisiä sosiaalisen aseman ja ulkonäön perusteella. 
   
 • Läsnäolo on eläimille luontevaa. Niiden muisti ja ajattelu toimivat pitkälti assosiaatioiden perusteella, kun taas ihmisellä on kyky siirtyä ajattelun ja tarinoiden varassa menneeseen ja tulevaan. 
   
 • Ihmisen hyvinvointia tukee myös eläimen tuoma rytmitys päivään.
  Perustarpeet: ravinto, riittävä lepo ja liikunta ovat samanlaisia kuin ihmiselläkin.
   
 • Turvan ja luottamuksen ohella harjoitustilanteisiin liittyy samalla haasteellisuutta. Tämä yhdistelmä motivoi tehokkaasti uusien asioiden kokeiluun ja avaa siten mahdollisuuden uuden oppimiseen. Eläinavusteisuus ei ole aina vakavaa puurtamista, vaan usein myös jaettuja ilon ja naurun hetkiä. Näiden tukemana on oman tekemisen rajoja mahdollista lähteä laajentamaan.

Lähde: www.gcfinland.fi/green-care-/menetelmat/elainavusteiset-menetelmat/

 

Esimerkkejä eläinavusteisista palveluista: