Autoiluun liittyvät tuet, vammaisen pysäköintilupa

Liikkumisrajoitteisten ihmisten osallisuuden ja omatoimisen asioinnin edistämiseksi auton hankintaan, muutostöihin ja käyttämiseen on mahdollista saada yhteiskunnan tukea. Myös vammaisen lapsen tai nuoren käyttöön tulevaan autoon, vaikka lapsi tai nuori ei itse ajaisi autoaan. Tälle sivulle kootaan tietoa näistä tuista, lue myös vinkit auton muutostöiden tekemiseen ja vammaisen pysäköintiluvan käyttämiseen.
 

Tuet auton hankintaan


1. Autoveron palautus tai huojennus

 • Vammaisen henkilön on mahdollista hakea autoveronpalautusta (autoverolaki 51 §) tai -huojennusta (50 §) hankittaessa uutta autoa tai ulkomailta käytettyä autoa, joka rekisteröidään Suomessa ensi kertaa.
  • Autoveronpalautus, 51 §: Voi saada, kun henkilön liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja auto tulee hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Hakijan ei kuitenkaan itse tarvitse toimia auton kuljettajana. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia. Pienempi haitta-aste (silloinkin väh. 40%) riittää palautuksen saamiseen silloin, kun auto on työn, toimen tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun (ei lukio-opiskelu) hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen.
  • Autoveronhuojennus, 50§: Mikäli hakija ei täytä autoverolain 51 §:n edellytyksiä, Tullihallitus voi määräämillään ehdoilla erityisen painavista syistä myöntää autoveronhuojennusta. Myöntäminen on harkinnanvaraista. Huojennusta harkittaessa kiinnitetään erityistä huomiota hakijan tai hänen perheenjäsentensä liikkumista estävän tai sitä merkitsevästi rajoittavan vamman laatuun, ajoneuvon tarpeeseen sekä perheen taloudelliseen ja muuhun sosiaaliseen asemaan.
 • Hakeminen:
  • Veronpalautusten (51 §) käsittelypaikka on Hangon tulli.
  • Huojennushakemusten (50 §) käsittelypaikka on Tullihallitus.
  • Tarkempia tietoja käytännön menettelystä, hakemuksen liitteistä, palautuksen edellytyksistä www.tulli.fi
   Tullineuvonta vastaa tiedusteluihin sekä puhelimitse että nettisivun kautta.
  • Kannattaa hakea ennakkoon eli ennen kuin auto on ostettu. Päätös on voimassa 6 kk.
  • Tee hakemus huolella. Tullihallituksen päätöksestä ei ole muutoksenhakuoikeutta.
 • Vammaisen lapsen vanhemmat ovat saaneet helpotusta autoveroon molempien pykälien perusteella.
  • Tutustu huolella eri pykälien kriteereihin. Jotta voi hakea autoveronpalautusta 51 § perusteella, on vamman täytettävä tarkat kriteerit. Jos lapsen vammaisuus täyttää 51 § kriteerit ja auton merkitseminen lapsen nimiin on ok, hakekaa sen perusteella ja muussa tapauksessa 50 § perusteella. Tutustu tarkempiin kriteereihin Tullin sivulla.
  • Kun veronpalautusta haetaan 51 § perusteella, vammainen henkilö, myös lapsi, on auton omistaja. Vanhempi/vanhemmat merkitään haltijoiksi. Kun taas autoveronhuojennusta haetaan 50 § perusteella, lapsen vanhempi voidaan merkitä auton omistajaksi.
  • "Noin 8 vuotta sitten ainakin oli sääntö, että tietyn tulotason ylittäville perheille huojennusta ei annettu. Viranomaistoiminnan luovuttamattomien periaatteiden mukaan tästä ei tietenkään missään kerrottu etukäteen, vaan vasta hylkäävän päätöksen tultua perään soitellessa. Joten kannattaa tuokin asia kysyä vaikka puhelimessa arvon viranomaiselta, ettei turhaan tule raapustelluksi papereita. Autoveron palautuksen taas saa tuloista riippumatta." Jaatispostin viestistä 2013

2. Kunnan sosiaalitoimen myöntämä avustus auton hankintaan

 • Korvaus auton hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin myönnetään vammaispalvelulain mukaan vammaiselle henkilölle uuden tai käytetyn auton hankintaan kunnan sosiaalitoimesta. Tuki on harkinnanvarainen.
 • Saannin edellytyksenä on, että vammasta tai sairaudesta aiheutuu liikkumisvälineen tarve päivittäisissä toimissa ja että tarve liikkumiseen on jatkuvaa, päivittäistä tai usein toistuvaa.
 • Edellytyksenä ei ole henkilön vaikeavammaisuus (kuten kuljetuspalveluissa).
 • Korvausta voi periaatteessa saada puolet auton hankkimisen aiheuttamista todellisista kustannuksista. Käytännössä moni kunta on kuitenkin tehnyt periaatepäätöksen tuen enimmäismäärästä (esim. "enintään 6000 euroa"). Kannattaa luonnollisesti selvittää asia ennen auton hankintaa.

Tuki auton muutostöihin

 • Oman kunnan sosiaalitoimi myöntää muutostöihin tukea vammaispalvelulain perusteella, kunnan varattujen määrärahojen mukaisessa laajuudessa korvataan täysimääräisesti välttämättömät muutostyöt. Välttämättömiä muutostöitä ovat ne tekniset ratkaisut, joiden avulla vammainen henkilö voi ylipäätään käyttää autoa, esim. kääntyvä istuin tai pyörätuolin nostolaite/hissi.
 • Harkinnanvaraista tukea on mahdollista saada myös auton käyttöä helpottaviin laitteisiin (esim. lisälammitin). Auton käyttöä helpottavat laitteet voivat olla niitä lisälaitteita, jotka asennetaan autoon jo tehtaalla.
 • Katso myös vinkit muutostöiden käytännön toteuttamiseen

Tuki auton ylläpitoon


1. Vapautus ajoneuvoveron perusosasta

 • Vapautuksen ajoneuvoveron perusosasta voi saada henkilö,
  • jolle on myönnetty autoveron palautus/huojennus autoverolain 51 tai 50 §:n perusteella
  • jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
  • joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa (esim. vanhempi).
 • Vapautusta haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti verkossa tai tulostamalla hakemuksen ja lähettämällä sen liitteineen Trafiin.
 • Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet trafi.fi -> Tieliikenne -> Verotus -> Ajoneuvovero -> Vapautus ajoneuvoverosta
 • Huomiotavaa:
  • Vapautuksen voi saada ainoastaan ajoneuvoveron perusverosta, ei käyttöverosta ('dieselvero').
  • Vapautus ei siirry automaattisesti uuteen autoon. Kun verovelvollinen pysyy samana ja pysäköintilupa on voimassa, siirron voi tehdä ilmoittamalla siitä ajoneuvoveroneuvontaan (Trafin palvelu; ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjallisesti). Muussa tapauksessa vapautusta tulee hakea uudella hakemuksella.

2. Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen


 • Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää kun hakijalla on myöntämisen edellytykset täyttävä vamma, jolla tarkoitetaan
  • sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, jonka voidaan arvioida estävän henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen on arvioitu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11; tai
  • näön tarkkuutta, joka voidaan paremmassa silmässä arvioida enintään arvoon 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen. (Lähde Poliisi.fi)
 • Vammaisen pysäköintilupaa haetaan Trafilta. Tarkempia tietoja Trafin sivulta
 • Vammaisen henkilön pysäköintilupa on henkilökohtainen ja kelpaa myös EU:n alueella.
 • Tutustu pysäköintiluvan käyttämisen ohjeisiin, ettei tule ikäviä yllätyksiä. Lupa esim. antaa oikeuden pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta, mutta huomaa, että tämä koskee vain yleisiä alueita (tieliikennelaki). Yksityisillä alueilla, kuten lentokentillä, kauppakeskuksissa, piha-aluilla jne., käytäntö voi olla poikkeava ja näiden alueiden omia sääntöjä ja ohjeita on noudatettava.
 • Luvan voimassaoloajat vaihtelevat - koska olet tarkistanut lupanne voimassaoloajan?