EHO eli erityishuolto-ohjelma

Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on aina laadittava erityishuolto-ohjelma. Erityishuolto-ohjelman hyväksyy erityishuollon johtoryhmä tai sen määräämä henkilö.

Erityishuolto-ohjelma on asiakirja, johon kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla. EHO:n tulisi sisältää suunnitelma annettavan erityishuollon toteuttamistavasta sekä siitä, milloin EHO on viimeistään tarkistettava. EHO on muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös siihen kirjatuista palveluista.

EHO on merkittävä asiakirja siksi, että sillä päätetään toteuttamistapoineen niistä yksilöllisistä palveluista ja tukitoimista, jotka henkilö saa erityishuoltona. Näitä voivat olla esim. työtoiminta, päivätoiminta, asumisen tukitoimet, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, lyhytaikainen huolenpito (tilapäishoito), kuntoutusohjaus, tukihenkilö, erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen tuottamat palvelut yms.

Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. EHO:n laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia, vaan ratkaisevaa on erityishuollon tarve.

Kehitysvammalain soveltamisen piiriin kuuluvilla henkilöillä on katsottu olevan vahva määrärahoista riippumaton ns. subjektiivinen oikeus tarpeidensa mukaiseen erityishuoltoon, mutta ei tiettyihin erityishuollon palveluihin: erityishuoltoa järjestävällä kunnalla tai kuntayhtymällä on harkintavaltaa määritellä se, millä yksittäisillä palveluilla se asiakkaan erityishuollon tarpeisiin vastaa. Palveluiden on kuitenkin oltava asiakkaalle sopivia ja hänen etunsa mukaisia.

EHO:n ulkopuolelle jää usein palveluita, joita vammainen henkilö saa esimerkiksi vammaispalvelulain nojalla. Nämä muut palvelut tulee kirjata asiakkaan palvelu- tai asiakassuunnitelmaan, ja kunta tekee niistä hakemuksesta erilliset päätökset.

Lähde: www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/palveluiden-jarjestaminen/erityishuolto-ohjelma/Jukka Kumpuvuoren (Lakitoimisto Kumpuvuori Oy) video, missä kerrotaan mikä EHO on ja opastetaan miten EHOsta valitetaan:

www.youtube.com/watch?v=_oHJWedQVXw