Itsemääräämisoikeus

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa vapautta määrätä itsestään ja toimistaan. Jokaisella on oikeus tehdä valintoja ja päättää omasta elämästään. Valintojen ja päätösten tekemiseen on saatava tarvittava tuki.


Itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen

Erityishuollossa olevan henkilön palvelu- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattava toimenpiteet, joilla tuetaan ja edistetään itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista:

1)      toimenpiteet henkilön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja edistämiseksi sekä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi

2)      kohtuulliset mukautukset henkilön täysimääräisen osallistumisen ja osallisuuden turvaamiseksi

3)      henkilön käyttämät kommunikaatiomenetelmät

4)      keinot, joilla henkilön erityishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman rajoitustoimenpiteitä

5)      rajoitustoimenpiteet, joita henkilön erityishuollossa arvioidaan jouduttavan käyttämään


Palvelujen järjestäjän ja tuottajan toimenpiteet itsemääräämisoikeuden tukemiseksi

Toimintayksikössä on oltava sen toimintaan asiakkaiden tarpeisiin nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja muuta henkilökuntaa.

Erityishuoltoa annettaessa on huolehdittava, että:

1)      henkilökunta ohjataan työmenetelmiin ja keinoihin, joiden avulla tuetaan asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden toteutumista;

2)      henkilökunta koulutetaan rajoitustoimenpiteiden käyttöä edellyttävien tilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaiseen käyttämiseen;

3)      toimintayksikössä edistetään rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten ja kuntouttavien toimintatapojen käyttöön ottamista;

4)      asiakkaiden itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta tuetaan ja edistetään asianmukaisin kalustein, välinein ja tilaratkaisuin.


Rajoitustoimenpiteet

Erityishuoltoa toteutetaan ensisijaisesti yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Rajoitustoimien on oltava viimesijaisia.

Rajoitustoimenpiteitä voivat toteuttaa toimintayksikön henkilökuntaan kuuluvat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt. Näihin rinnastetaan kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneet.

Erityishuollossa voidaan käyttää rajoitustoimenpiteitä ainoastaan silloin, kun: 

1)      erityishuollossa oleva henkilö ei kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia,

2)      rajoitustoimenpiteen käyttäminen on välttämätöntä hänen terveytensä tai turvallisuutensa taikka muiden terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka merkittävän omaisuusvahingon ehkäisemiseksi, JA

3)      muut, lievemmät keinot eivät ole tilanteeseen soveltuvia tai riittäviä.

Erityishuollossa olevaa henkilöä koskeviin asiakas- tai potilasasiakirjoihin on kirjattava rajoitustoimenpiteen käyttö ja sen perusteet.

Jälkiselvittelyssä on arvioitava rajoitustoimenpiteen perusteita ja keinoja, joiden avulla voidaan jatkossa välttää rajoitustoimenpiteiden käyttö.

Aluehallintoviraston on valvottava rajoitustoimenpiteiden käyttöä.


Lue lisää itsemääräämisoikeudesta, sen tukemisesta ja rajoitustoimenpiteistä Tukiliiton lakimiesten Tanja Salisman ja Saara Kokon esityksestä.

Lue lisää itsemääräämisoikeuden toteutumista ihmisen oman toimijuuden ja osallisuuden tukemisen näkökulmasta Tukiliiton asiantuntijoiden Mari Hakolan ja Kari Vuorenpään esityksestä.