Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen poikkeaa tilanteen tai ympäristön normeista. Se aiheuttaa konkreettista haittaa henkilölle itselleen, muille ihmisille tai fyysiselle ympäristölle. Haitta voi olla fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista.

Haastavalle käyttäytymiselle on aina syy. Usein lapselta vaaditaan taitoa, jota hän ei vielä hallitse. Kehitysvammaisuuteen liittyvät maneerit eivät ole haastavaa käyttäytymistä.


Syitä haastavaan käyttäytymiseen

 • Pako liian ahdistavasta tai vaativasta sosiaalisesta tilanteesta
 • Kommunikoinnin pulmat
 • Struktuurin puute, epävarmuus
 • Turvattomuus
 • Oman toiminnan ohjaamisen vaikeudet
 • Aistipoikkeavuudet
 • Tunteiden tunnistamisen ja käsittelyn vaikeus
 • Liian tiheät muutokset ympäristössä
 • Neurologiset syyt (poikkeavuudet tietyissä aivorakenteissa)
 • Somaattinen sairaus tai kipu, jota lapsi ei osaa paikantaa
 • Lääkehoidon haittavaikutus

Keinoja haastavan käyttäytymisen hallintaan

Haastavaa käyttäytymistä on tarpeen ohjata oikeaan suuntaan. Suhtautumisen tulee olla arvostavaa ja kunnioittavaa. Tavoitteena on ohjata käyttäytymistä toivottuun suuntaan.

Tärkeää on kiinnittää huomio ihmisen vahvuuksiin eikä heikkouksiin. Samoin on tärkeää miettiä, että asennoituminen ratkaisee. Joskus haaste voi olla myös ympäristön asennoitumisessa erilaisuuteen.


Miten haastavaan käyttäytymiseen voi vaikuttaa?

 • Lapsen ja vanhemman tunnesuhde on kasvatuksen perusta.
 • Kasvattaminen on vuorovaikutusta – ei yksisuuntaista vaikuttamista.
 • Vanhemman omien tunnetaitojen hallinta korostuu erityislapsen kanssa: tunteet tarttuvat ja lapsi peilaa vanhemman tunteista itseään.
 • Lapselle tulisi myös opettaa tunnetaitoja antamalla vaihtoehtoinen keino purkaa tunteitaan. Mikään tunne ei ole kielletty!
 • Kun vanhempi on rauhallinen ja tunneyhteys lapseen toimii, lapsen yhteistyökyky vanhemman kanssa paranee - haastava käyttäytyminen vähenee.

Lähteet:


Hetki-hanke

Hetki-hanke on kehittänyt voimavaralähtöisen ryhmämallin kehitysvammaisten lastensa haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille. Hetki -mallin avulla puretaan lapsen ja vanhemman välille muodostunutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä sekä tuetaan vanhempia voimaantumisessa.

Hetki-hankkeen koulutusmateriaalit löytyvät verkosta, ja Hetki-oppaan voi tilata tai ladata maksutta.

https://www.rinnekoti.fi/meista/tutkimus-ja-kehitys/hetki-hanke-2017-2019/


HAASTE-toimintamalli

HAASTE-toimintamalli lähestyy haastavaa käyttäytymistä positiivisen lähestymistavan ja yhteistyön kautta. Tarkastelemalla henkilön taitoja, saamaa tukea sekä fyysistä ja sosiaalista ympäristöä, voidaan henkilön voimavarat ja taidot saada paremmin käyttöön, mahdollistaa onnistumisia ja osaamista sekä muokata ympäristöä tuen tarpeita vastaavaksi.

HAASTE-toimintamalli löytyy sähköisestä HAASTE-manuaalista, joka sisältää niin prosessin toteuttamiseen tarvittavan materiaalin kuin tietoa haastavasta käyttäytymisestä.

https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/haaste-manuaali


HAASTE-mallikoutuksen materiaalit:

Kun lapsi satuttaa -opas perheille

Kehitysvammaisten palvelusäätiön Kun lapsi satuttaa -hankkeessa (2020-2023) tehty opas on ladattavissa tästä linkistä.